Categories
IELTS online Library Vocabulary(IELTS reading)

Vocabulary List IEAC033R IELTS Reading Test 2

IELTS Vocabulary List IEAC033R for IELTS Reading Test 2 at city coaching centre

Important Note:

Translated By google translator, there may be some errors.You should check yourself for deep understanding of meaning.Unless you know the meaning of these words and phrases or sentences, it is highly unlikely for you to understand the appropriate meaning and conception of the reading text and paragraphs and questions asked.
1
Accredited father
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਤਾ
2
Magnetism
ਚੁੰਬਕੀ
3
Physician
ਵੈਦ
4
Prior to him
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
5
All that was known of
ਸਭ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
6
Ancients
ਪੁਰਾਣੇ
7
Ancient
ਪੁਰਾਣੀ
8
Possessed
ਕੋਲ ਹੈ
9
Rubbed
ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ
10
Bits of paper
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਿੱਟ
11
Small specific gravity
ਛੋਟਾ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ
12
Treatise
ਸੰਧੀ
13
Containing the fruits of his research and experiments
ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
14
Indeed
ਦਰਅਸਲ
15
Basis
ਅਧਾਰ
16
Prominent
ਪ੍ਰਮੁੱਖ
17
He was appointed
ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
18
Strange minerals
ਅਜੀਬ ਖਣਿਜ
19
That city lent its name to all things magnetic
ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
20
Placed on a float in bowl of water
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੋਟਤੇ ਰੱਖਿਆ
21
It always pointed south
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
22
Quickly
ਜਲਦੀ
23
Seafaring nation
ਸਮੁੰਦਰੀ safar ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼
24
British settlement of America
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੰਦੋਬਸਤ
25
Speculated
ਕਿਆਸਿਆ
26
North pole
ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ
27
South pole
ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ
28
Yank out
ਯੈਂਕ ਬਾਹਰ ਗਿਆ
29
Iron nails and fittings
ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗਸ
30
Interfere
ਦਖਲ
31
Helmsman
ਹੇਲਸਮੈਨ
32
Forbidden
ਵਰਜਿਤ
33
Gilbert conducted ingenious experiments
ਗਿਲਬਰਟ ਨੇ ਚੁਸਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ
34
Attract or repel
ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ
35
Polarity
ਧੁੰਦਲਾਪਨ
36
Ordinary iron
ਆਮ ਲੋਹੇ
37
Stuck to
ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ
38
South seeking pole
ਦੱਖਣ ਦੀ ਭਾਲ
39
Confirmed
ਪੱਕਾ
40
Strings
ਸਤਰ
41
Terrella
ਟੈਰੇਲਾ
42
Magnetic phenomena
ਚੁੰਬਕੀ ਵਰਤਾਰੇ
43
Static
ਸਥਿਰ
44
Amber
ਅੰਬਰ
45
Evidence
ਸਬੂਤ
46
Disappeared
ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ
47
Strong distinction advanced science
ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੰਤਰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਗਿਆਨ
48
Comprehensive review
ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ
49
He likened
ਉਸ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ
50
Analogy
ਸਮਾਨਤਾ
51
Animistic explanation
ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿਆਖਿਆ
52
Spherical
ਗੋਲਾਕਾਰ
53
Aligned with
ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ
54
Spin on its axis
ਇਸਦੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਸਪਿਨ ਕਰੋ
55
Caused to Orbit
Bitਰਬਿਟ ਦਾ ਕਾਰਨ
56
Proposal
ਪ੍ਰਸਤਾਵ
57
A force might cause a heavenly orbit
ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਸਵਰਗੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
58
Cosmology
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ
59
Carrying the Other heavens with it
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ
60
Undergird it
ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਡ ਕਰੋ
61
Was his patrons
ਉਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ
62
Investigation
ਪੜਤਾਲ
63
Until then
ਉਦੋਂ ਤੱਕ
64
Books relied on quotes
ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਵਾਲੇਤੇ ਨਿਰਭਰ
65
Myth
ਮਿੱਥ
66
Garlic interfering with compass
ਲਸਣ ਕੰਪਾਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ
67
Unlike most medieval thinkers
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧਯੁਗੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ
68
Was willing to
ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ
69
Authoritative opinion
ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਏ
70
Deductive philosophy
ਕੱਚਾ ਫਲਸਫੇ
71
Reviewed
ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ
72
Electrified bodies
ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
73
Magnetic properties
ਚੁੰਬਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
74
Mistaken notion
ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ
75
Distinction
ਭੇਦ
76
Orbit [verb]
Circular path covered by planet around sun
77
He favored traditional cosmology
ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਸੀ
78
Contradict
ਵਿਰੋਧ
79
Set himself apart
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ
80
Intuitive approach
ਅਨੁਭਵੀ ਪਹੁੰਚ
81
Deductive reason
ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ
82
People believed
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
83
Hampered
ਅੜਿੱਕੇ
84
Wreck the ship
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
85
Induced magnetism
ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਚੁੰਬਕਤਾ
86
Emphatically
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
87
Passionately
ਜੋਸ਼ ਨਾਲ
88
Evolution
ਵਿਕਾਸ
89
Famines
ਭੁੱਖ
90
Ornamental bananas
ਸਜਾਵਟੀ ਕੇਲੇ
91
Inedible
ਅਹਾਰਯੋਗ
92
Landscaping
ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ
93
Conquered
ਜਿੱਤੀ ਗਈ
94
Imported
ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ
95
Believed to have originated in India
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ
96
Spanish missionaries
ਸਪੈਨਿਸ਼ ਮਿਸ਼ਨਰੀ
97
Antiquity
ਪੁਰਾਤਨਤਾ
98
Plantain bananas
ਪਲਾਟੇਨ ਕੇਲੇ
99
Starchy taste
ਸਟਾਰਕੀ ਸੁਆਦ
100
Composition
ਰਚਨਾ
101
Mutation
ਇੰਤਕਾਲ
102
Requiring
ਲੋੜੀਂਦਾ
103
The rapid establishment
ਤੇਜ਼ ਸਥਾਪਨਾ
104
Mature
ਸਿਆਣੇ
105
That circles the stalk
ਉਹ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ
106
Flowering in the fields
ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ
107
The plant is restored the following season
ਪੌਦਾ ਅਗਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
108
Bananas ripen best
ਕੇਲੇ ਵਧੀਆ ਪੱਕਦੇ ਹਨ
109
Allowing the fruit to ripen off the tree
ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਲਈ ਫਲ ਦੀ ਆਗਿਆ
110
Shady place
ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ
111
Trunk of tree
ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ
112
Sheaths and stems
ਮਿਆਨ ਅਤੇ ਤਣੇ
113
Emerging from the center of trunk
ਤਣੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ
114
Variegated with white stripes
ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ
115
Bananas are outselling apples
ਕੇਲੇ ਸੇਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
116
Citrus fruits
ਨਿੰਬੂ ਫਲ
117
Estimated
ਅਨੁਮਾਨਤ
118
Wrappers
ਲਪੇਟਣ ਵਾਲੇ
119
Leaves
ਪੱਤੇ
120
Edible
ਖਾਣਯੋਗ
121
Exported
ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ
122
To feed then as a major staple food
ਤਦ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ
123
Meals
ਭੋਜਨ
124
Is converted to
ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
125
A mood enhancer
ਇੱਕ ਮੂਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ
126
Banana Sprouts
ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲ
127
Annoying seeds
ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ
128
No genetic variation
ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ
129
No resistance
ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ
130
Throwing those livelihoods into jeopardy
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ
131
Disturbing menace
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
132
Tropics
ਖੰਡੀ
133
Essential calories
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਲੋਰੀਜ
134
A little spice
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ
135
Reproductive life of banana
ਕੇਲੇ ਦਾ ਜਣਨ ਜੀਵਨ
136
Begun
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
137
Announced recently
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
138
A consortium
ਇਕ ਸੰਘ
139
To decode banana’s genome project
ਕੇਲੇ ਦੇ ਜੀਨੋਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
140
Genetic modification
ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੋਧ
141
Large proportion of humanity
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ
142
Ornamental bananas are valued as a delicacy
ਸਜਾਵਟੀ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕੋਮਲਤਾ ਵਜੋਂ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
143
A major food source
ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ
144
Peak
ਪੀਕ
145
Consumption
ਖਪਤ
146
Vulnerable to pests
ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
147
Can heal some diseases
ਕੁਝ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
148
Key factor
ਕੁੰਜੀ ਕਾਰਕ
149
Antiquity
ਪੁਰਾਤਨਤਾ
150
Early Conception
ਅਰੰਭਕ ਧਾਰਨਾ
151
Medieval art
ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਲਾ
152
Exceptionally rare toys
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁਰਲੱਭ ਖਿਡੌਣੇ
153
Knight
ਨਾਈਟ
154
Rich harvest of archeological finds
ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਾ harvest
155
Mud-banks of river
ਨਦੀ ਦੇ ਗਾਰੇਕੰ banks
156
It was Manufactured
ਇਹ ਨਿਰਮਿਤ ਸੀ
157
Illustrates
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
158
Encompassing slangs and games
ਸਲੈਂਗਸ ਅਤੇ ਗੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
159
Adults cared for
ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ
160
Bought it
ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ
161
Encourage
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ
162
From a mould
ਇੱਕ ਉੱਲੀ ਤੋਂ
163
Merchants
ਵਪਾਰੀ
164
Craft workers
ਕਰਾਫਟ ਕਾਮੇ
165
Nobility and gentry
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ
166
Sturdy enough
ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ
167
Fireside
ਫਾਇਰਸਾਈਡ
168
self-assembly kit
ਸਵੈਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿੱਟ
169
Cupboard
ਅਲਮਾਰੀ
170
Fashioned by children themselves
ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
171
Wandering paddlers
ਭਟਕਦੇ ਪੈਡਲਰ
172
Fairs
ਮੇਲੇ
173
Prestigious makers
ਵੱਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
174
Appear to have
ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ
175
Usefulness
ਉਪਯੋਗਤਾ
176
Magnificence of toys
ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ
177
Status of recipient
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
178
Although
ਹਾਲਾਂਕਿ
179
Expensive luxury
ਮਹਿੰਗੀ ਲਗਜ਼ਰੀ
180
Guild
ਗਿਲਡ
181
Hampered partly by appropriate masters
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ
appropriate
ੁਕਵੇਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
182
Workshop
ਵਰਕਸ਼ਾਪ
183
Hindrance
ਅੜਿੱਕਾ
184
Real trade
ਅਸਲ ਵਪਾਰ
185
Renaissance
ਪੁਨਰ ਜਨਮ
186
Existence
ਮੌਜੂਦਗੀ
187
To great extent
ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ
188
Gradually
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
189
Written sources
ਲਿਖਤੀ ਸਰੋਤ
190
Fairly plentiful
ਕਾਫ਼ੀ
191
Legal records
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ
192
Age of innocence
ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਉਮਰ
193
Sermons
ਉਪਦੇਸ਼
194
Immature behavior
ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ
195
Strings
ਸਤਰ
196
Back and forth in semblance of war
ਯੁੱਧ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ
197
Jousting figures
ਜੌਸਟਿੰਗ ਅੰਕੜੇ
198
Articulated armour
ਕਥਿਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰ
199
Horse-trappings
ਘੋੜਾਫਸਾਉਣਾ
200
Portraiture
ਤਸਵੀਰ
201
Exquisitely
ਨਿਹਾਲ
202
Accurately
ਸਹੀ
203
beautifully Attired
ਸੁੰਦਰ ਅਟਾਇਰਡ
204
Delicate
ਨਾਜ਼ੁਕ
205
Peasant family
ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ
206
Humble
ਨਿਮਰ
207
Survive
ਬਚੋ
208
Doubtless influences
ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
209
Multitude
ਬਹੁਪੱਖੀ
210
Identified by
ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ
211
Heads and limbs
ਸਿਰ ਅਤੇ ਅੰਗ
212
Idols
ਬੁੱਤ
213
Far north
ਦੂਰ ਉੱਤਰ
214
Uncertain
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ
215
Votive offerings
ਮਤਦਾਨ ਭੇਟ
216
Uncovered
ਅਣਚਾਹੇ
217
Unearthed
ਅਣਜਾਣ
218
Occupation
ਕਿੱਤਾ
219
Frying pan
ਭੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ
220
Alloy
ਐਲੋਏ
221
Exceptionally
ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ
222
Economic providers
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
223
Pioneered
ਪਾਇਨੀਅਰ
224
Parents invested little emotional capital
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ
225
Offspring
Offਲਾਦ
226
Surviving children
ਬਚੇ ਬੱਚੇ
227
Took it for granted
ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆ
228
Contemporary Treasure
ਸਮਕਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ
229
Infancy
ਬਚਪਨ
230
Challenged
ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
231
Wisdom
ਬੁੱਧ
232
Luxury and pleasure
ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ
233
Afford
ਸੌਦਾ
234
Feminine
Minਰਤ
235
Miniatures
ਮਾਇਨੇਚਰ
236
Establishment of toy trade
ਖਿਡੌਣਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
237
Toymaker’s guild
ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਗਿਲਡ
238
Moving Pieces
ਚਲਦੇ ਟੁਕੜੇ
239
Claimed
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
240
Asserted that
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
241
Descendants
ਔਲਾਦ
242
Advocated
ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ

copyright

%d bloggers like this: